ESV. Valentine I. Okwara (ANIVS, RSV)

Resident Surveyor - Abuja

ESV. Valentine Izuchukwu Okwara Bsc EST. Mgt. ANIVS, RSV. ( Resident Surveyor-Abuja)